dave

mair

lizzie

catrin

david john francis  (1918 - 2004)